Evviva U Punti

Testo di Checco Zalone

Qui di seguito puoi leggere il testo della canzone Evviva U Punti di Checco Zalone .

E' stanca ormai a gente sono anni ca ciù raccunti mio caro presidente u faciumu stu cazzu i punti! u facimu stu puuunti u facimu stu puuunti tengo na femmina a messina cu u punti ma fazzu prima tengo na femmina a caltanissetta cu u punti ma fazzu qiu in fretta tengo na femmina a canicattè cu u punti ma fazzu ogni dì tengo na femmina a racalbuto ca ce fazzu u marito cunnuto tengo na femmina a milazzo cu u punti ce do...e ca ma mancato a rima...e venutumi na rima...a no...me l'avvrazzuuu! u facimu stu puuunti u facimu stu puuunti