A Mhairi Bhoidheach

Testo di Goran Bregović

Qui di seguito puoi leggere il testo della canzone A Mhairi Bhoidheach di Goran Bregović .

A Mh?iri bh?idheach 's a Mh?iri ghaolach
A Mh?iri bh?idheach gur m?r mo ghaol ort
A Mh?iri bh?idheach gurtu a chlaoidh mi
'S a dh'fh?g mi br?nach gun d?igh airt' fhaotainn

A Mh?iri bh?idheach gur m?r mo ghaol ort
Gutric mi 'cuimhneachadh ort 's mi m'?nar
Ged a shiubhlainn gach ceum dhe'n t-saoghal
Bidh t'iomhaigh bh?idheach 'tighin be? gach taobh dhionn

'S truach nach robh mi 's mo Mh?iri bh?idheach
Ann an gleannan faoin 's ce? air
Ged bu r?gh mi 's an Roinn-E?rpa
Chan iarrain p?g ach o Mh?iri bh?idheach

Ach ch?thear f?idh air sg?ith 's na speuran
'S ch?thear iasg air ?ird nan sl?ibhtean
Ch?thear sneachda dugh air gheugan
Mum faicear caochladh tighinn air mo speis dhut