Goran Bregović Ta-Bakiera

Qui di seguito puoi leggere il testo della canzone Ta-Bakiera di Goran Bregović .

Twojej tabakierze dzi?
Jak przyjació³ce drogiej
Powierzam moje ³zy
Choæ noc nie ?pimy obie

Ju¿ wtorek odszed³ gdzie?
Za oknem ?roda rano
Jak dawniej wszystko jest
Choæ nie tak samo

(Hej) tabakiero czas
Na sen lecz nim odfrunê
Ty papierosa daj
Jak jego poca³unek
Za?nij i niczego
Na dzisiaj ju¿ nie ¿a³uj
Masz znak na sobie jego inicja³ów

Ref:
Tê tabakierê chocia¿ tak¹ ciebie czê?æ
Te tabakierê mogê dzi? przy sobie mieæ
Tê tabakierê jak znak mi³o?ci twojej
Niech truje to mniej boli
Tê tabakierê tylko tak¹ ciebie czê?æ
Tê tabakierê mogê dzi? przy sobie mieæ
Na zawsze zostaw jak znak mi³o?ci twojej
Niech truje mnie powoli

Ju¿ wtorek odszed³ gdzie?
Za oknem ?roda rano
Siedzimy tu we dwie
I wspominamy

Tabakiero czas
Na sen lecz nim odfrunê
Ty papierosa daj
Jak jego poca³unek

Raz jeszcze siê popieszczê
Wdychaj¹c dym poma³u
Po sercu z piêtnem jego
Inicja³ów

Ref:
Tê tabakierê...